Provozovatel

Oznámení o změně názvu obchodní společnosti

S účinností od 10. prosince 2020 došlo ke změně obchodního názvu naší společnosti TRADETEX servis, s.r.o. se sídlem Mánesova 2055, 470 01 Česká Lípa, IČO: 227 92 660, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 31540 na ŘEMPO lípa s.r.o. (dále jen „Společnost“). Od 10. prosince. 2020 tak dochází ke změně názvu společnosti a fakturačních údajů, které nově zní:

ŘEMPO lípa s.r.o.
se sídlem: Mánesova 2055, 470 01 Česká Lípa
IČO: 227 92 660

Ostatní údaje Společnosti (jako jsou bankovní spojení, telefonické kontakty zůstávají beze změny.

Změna obchodního názvu Společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše Společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší Společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

 

ŘEMPO lípa s.r.o. je členem koncernu KURKA.

Oznámení o existenci koncernu (pdf dokument ke stažení).

Oznámení o existenci koncernu
ve smyslu § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Společnost s firmou ŘEMPO lípa s.r.o.
se sídlem na adrese Česká Lípa, Mánesova 2055, PSČ 470 01
IČ: 22 79 26 60
Společnost je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31540

oznamuje, že je jako řízená osoba součástí koncernu,

v němž řídící osobou je

  Ing. Miroslav Kurka
bytem na adrese Bělehradská 7/13, Nusle, 140 00 Praha 4
datum narození 16. února 1961

V Ostravě, dne 4. září 2014

Statutární orgán společnosti ŘEMPO lípa s.r.o.

ŘEMPO lípa s.r.o.

Mánesova 2055
470 01 Česká Lípa

IČ: 22792660
DIČ: CZ22792660

Společnost je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31540.

Výpis z Obchodního rejstříku ARES

Bankovní spojení: KB 107-2248140217/0100

E-mail: objednavky@rempolipa.czProvozovna v České Lípě:
Mánesova 2055
470 01 Česká Lípa

Otevírací doba: Po - Pá: 7:15 - 15:45
Zákaznický servis: tel. 487 834 004, 775 284 043, 775 284 042

Prodejna v Liberci:
Americká 890
460 10 Liberec

Otevírací doba: Po - Pá: 7:30 - 15:00
Zákaznický servis: Liberec: tel. 485 151 223, 721 658 215
 

 

Všeobecné obchodní podmínky

firma ŘEMPO lípa s.r.o.
Mánesova 2055, 47001 Česká Lípa
C 31540 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
(dále jen „ŘEMPO lípa s.r.o“ nebo „prodávající“).

 

I. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „ obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ Zákon“) a dalších platných právních předpisů.
 2. Zákazníkem internetového obchodu „www.rempolipa.cz“ je buď spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „kupující“) nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. U podnikatele je určující jeho zařazení dle převažujícího typu podnikání a užití jím nakupovaného zboží.

  Zákazník - podnikatel je zařazen jako:
  „FIRMA“: Zboží je kupujícím podnikatelem nakupováno pro vlastní spotřebu v rámci jeho podnikání.
  „PRODEJCE“: Zboží je kupujícím podnikatelem nakupováno převážně za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu nebo je nakupováno a upravováno k dalšímu prodeji.
 3. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je podnikatelem tzn. je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání („FIRMA“, „PRODEJCE“). Všeobecné obchodní podmínky pro tyto osoby jsou uvedeny a neřídí se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
 4. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 NOZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.rempolipa.cz/ (dále jen „webové rozhraní internetového obchodu “).
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 6. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. Kupní smlouva

 1. Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje seznam zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží v českých korunách. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (vyjma přepravních poplatků dle následujícího odstavce). Veškeré nabídky prodeje zboží v internetovém obchodě prodávajícího (včetně případně uvedené orientační obvyklé doby dodání či odeslání zboží) jsou nezávazné a prodávající není nikterak povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně prezentovaného zboží. Prezentace zboží v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavuje nabídku k uzavření kupní smlouvy ani návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.
  Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
 2. Pro objednání zboží si kupující vybere zboží, které chce koupit, kliknutím na příslušné tlačítko „Přidat do košíku“ a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, nákladech spojených s dodáním zboží, kontaktní údaje kupujícího, doručovací adresu a odkaz na tyto obchodní podmínky (definitivní podoba objednávky po provedení všech kroků dle objednávkového formuláře kupujícím - dále jen „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a seznámit se s těmito obchodními podmínkami. Objednávku odešle kupující prodávajícímu zaškrtnutím příslušného políčka pro souhlas s těmito obchodními podmínkami a kliknutím na příslušné tlačítko „Odeslat objednávku“, čímž vysloví souhlas s těmito obchodními podmínkami. Prodávající potvrdí kupujícímu elektronickou poštou přijetí objednávky k dalšímu zpracování, a to zasláním dokumentu nazvaného „Nová objednávka:…“ na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.
 3. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením informace o přijetí (akceptaci) objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Přijetí (akceptaci) objednávky kupujícího potvrdí prodávající kupujícímu zasláním dokumentu nazvaného „ Potvrzení o odeslání “ elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce.
  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu, nebo si objednaly zboží v rozsahu překračujícím obvyklé množství, které může běžná domácnost rozumně spotřebovat.
  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy (náklady na internetové připojení a případné související náklady jako např. náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Za internetové, resp. telefonické spojení s prodávajícím nejsou účtovány žádné zvláštní příplatky a použijí se standardní sazby operátora kupujícího.
 4. Kupující bere na vědomí, že dostupnost zboží prezentovaného v internetovém obchodě prodávajícího je vázána na skladové zásoby a prodávající tudíž dostupnost zboží negarantuje. V případě, že si kupující objedná zboží, které není u prodávajícího dostupné, zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou zprávu o nedostupnosti zboží. Odesláním e-mailové zprávy prodávajícího kupujícímu dle předchozí věty zaniká závaznost objednávky v rozsahu nedostupného zboží; v ostatních částech zůstává objednávka nedotčena
 5. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14ti-denní lhůtě, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

 

III. Platební podmínky

 1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost uhradit kupní cenu zboží. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Kupující může kupní cenu zboží zaplatit následujícími způsoby:
  - dobírkou při dodání zboží nebo
  - platbou v hotovosti či platební kartou při osobním odběru v provozovnách prodávajícího
  Prodávající si vyhrazuje právo vyloučit v jednotlivých případech určitý způsob platby.
 3. Při platbě dobírkou při dodání zboží bude kupní cena kupujícím uhrazena v hotovosti při převzetí zboží, a to k rukám přepravce pověřeného prodávajícím dodáním zboží. Úhrada kupní ceny kupujícím je podmínkou předání zboží kupujícímu. Dobírkou není možné v hotovosti hradit kupní cenu přesahující limit pro hotovostní platby stanovený platnými a účinnými právními předpisy ke dni dodání zboží.

 

IV. Dodací podmínky

 1. Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, bude dodáno ve lhůtě dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího po prověření stavu skladových zásob; to platí i v případě, že v internetovém obchodě prodávajícího je u popisu příslušného zboží uvedena obvyklá doba dodání či odeslání zboží, neboť informace o takovéto době má pouze orientační charakter a definitivní dobu dodání či odeslání zboží stanoví prodávající dle dostupnosti zboží a dle svých provozních možností po prověření stavu skladových zásob. Zboží bude dodáno prostřednictvím přepravce určeného prodávajícím. Jakmile předá prodávající zboží přepravci k přepravě, informuje o tom kupujícího elektronickou poštou zasláním dokumentu nazvaného „Potvrzení o odeslání“ na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce. Zboží se dodává dle volby kupujícího v objednávce buď do výdejního místa příslušného přepravce, anebo na adresu uvedenou v objednávce, a to k hlavnímu vstupnímu vchodu budovy uvedené v objednávce, pokud je k němu umožněn příjezd, není-li u zboží uvedeno jinak. Dodávka zboží se provádí pouze v rámci České republiky. Zboží bude kupujícímu předáno do jeho vlastních rukou případně do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce. Kupující může pověřit převzetím zboží jinou fyzickou osobu starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese kupujícího uvedenou v objednávce, a to na základě dohody s příslušným přepravcem.
 2. Pokud by z jakýchkoli důvodů zaslání zakoupeného zboží probíhalo v několika zásilkách/etapách, bude o tom kupující informován a cena za přepravní náklady mu bude účtována pouze jednou. V případě platby dobírkou bude cena za přepravní náklady uhrazena při převzetí zboží v první zásilce.
 3. Kupující je povinen řádně dodané zboží převzít. Kupující je povinen při převzetí zásilky překontrolovat stav zásilky. V případě, že je kupujícímu zásilka doručena poškozena, sepíše kupující s přepravcem zápis o škodě. Součástí dodávky zboží je i „Formulář pro odstoupení od smlouvy“, který obsahuje i dodací list. Fakturu za dodání zboží zašle prodávající kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce, a to po uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupující zakoupené zboží nepřevezme ani při druhém marném pokusu o dodání, je-li zboží dodáváno na adresu uvedenou v objednávce, anebo do 7 kalendářních dnů od jeho připravení k vyzvednutí ve výdejním místě příslušného přepravce, je přepravce oprávněn vrátit zakoupené zboží prodávajícímu a prodávajícímu vzniká okamžikem, kdy se od přepravce dozví o takovémto vrácení zboží, právo na odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající zašle kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu kupujícího nebo v objednávce dokument s názvem „Potvrzení o vrácení zboží“. Okamžikem doručení tohoto dokumentu kupujícímu odstupuje prodávající od kupní smlouvy a kupní smlouva se tak ruší od počátku. V případě, že kupující uhradil kupní cenu za zboží, vrátí mu prodávající všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem jakým je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Další práva a povinnosti stran při přepravě a dodání zboží mohou být upraveny zvláštními dodacími podmínkami prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

V. Výhrada vlastnického práva

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží, přičemž rozhoduje poslední z těchto dvou okamžiků.

 

VI. Odpovědnost za vady - reklamace

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady a práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím upravuje „Reklamační řád“.

 

VII. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

 1. Kupující má, v souladu s občanským zákoníkem, právo odstoupit od kupní smlouvy (nebo její části týkající se části zboží), a to bez uvedení důvodu. Kupující může takto od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
 2. Kupující odstoupí od kupní smlouvy odesláním vyplněného „Formuláře pro odstoupení od smlouvy“, nejlépe společně se zbožím, které vrací. Kupující fyzicky s dodávkou zboží obdrží „Formulář pro odstoupení od smlouvy“ , nejde-li o zásilku s obzvláště vysokou hmotností, též „Štítek pro zpětné zaslání“. V případě, že kupující již nemá k dispozici „Formulář pro odstoupení od smlouvy“ nebo v zásilce neobdržel „Štítek pro zpětné zaslání“, může kupující uvedený formulář nebo štítek získat tak, že kontaktuje zákaznickou linku prodávajícího, a to e-mailem, telefonicky nebo korespondenčně při použití kontaktních údajů dle bodu XI. níže. Na základě kontaktování zákaznické linky obdrží kupující dokumenty s názvem „Štítek pro zpětné zaslání“ a „Formulář pro vrácení zboží“. Pro odstoupení od smlouvy může kupující také využít vzorový „Formulář pro odstoupení od smlouvy“ dostupný na internetových stránkách www.rempolipa.cz.
 3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, ve vlastním zájmu nejlépe společně s odstoupením od kupní smlouvy, vždy však nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, na adresu:

  ŘEMPO lípa s.r.o. Mánesova 2055, 47001 Česká Lípa

  Kupující přiloží k vracenému zboží vyplněný dokument s názvem „Formulář pro odstoupení od smlouvy “ a zásilku viditelně označí „Štítkem pro zpětné zaslání“. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Zboží musí kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a včetně originálního obalu (pokud může). Kupující je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození. Pokud není možné vrácení zboží pro jeho povahu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, domluví se kupující a prodávající na způsobu vrácení zboží prostřednictvím přepravce.
 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující předá zboží prodávajícímu. Vrátil-li kupující zboží poškozené, má prodávající nárok na náhradu škody, který může jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

VIII. Zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení („elektrozařízení“) pocházejících z domácností

 1. Kupující je, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn při nákupu elektrozařízení v internetovém obchodě prodávajícího odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru použité elektrozařízení pocházející z domácností, a to ve stejném počtu kusů a podobného typu a použití jako je zakoupené elektrozařízení.
  Kupující bere na vědomí, že prodávající nemůže technicky zajistit, aby použité elektrozařízení z domácností, které hodlá kupující odevzdat bezplatně u prodávajícího ke zpětnému odběru, přepravce převzal vždy při dodání elektrozařízení zakoupeného v internetovém obchodě prodávajícího.
  Pokud tedy kupující hodlá bezplatně odevzdat prodávajícímu ke zpětnému odběru použité elektrozařízení pocházející z domácnosti, musí po zadání své objednávky kontaktovat zákaznickou linku prodávajícího (e-mailem, telefonicky nebo korespondenčně při použití kontaktních údajů dle bodu XI. níže). Zákaznická linka prodávajícího zajistí zpracování požadavku kupujícího a kupující bude kontaktován přepravcem za účelem sjednání termínu, kdy přepravce vyzvedne od kupujícího použité elektrozařízení pocházející z domácností odevzdávané ke zpětnému odběru.

 

IX. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Kupující má právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy a obrátit se může na Českou obchodní inspekci (ČOI) nebo na spotřebitelské organizace, které vlastní povolení ministerstva k této činnosti.

  Kontaktní údaje:
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 44, 110 00 Praha 1
  E-mail: adr@coi.cz Web: www.adr.coi.cz

 

X. Zpracování osobních údajů

 1. Za účelem realizace kupní smlouvy bude prodávající zpracovávat nezbytné osobní údaje kupujícího dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v Prohlášení o ochraně soukromí, které je neoddělitelnou součástí těchto obchodních podmínek, a které je dostupné na stránkách www.rempolipa.cz

 

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem. Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Kontaktní údaje prodávajícího jsou:
  ŘEMPO lípa s.r.o.
  Mánesova 2055, 47001 Česká Lípa
  Mail: objednavky@rempolipa.cz
  Tel. 487 834 004
 3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, platí namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost nebo účinnost ostatních ustanovení.
 4. Prodávající je oprávněn prodej zboží v internetovém obchodě prodávajícího kdykoli ukončit; takovým ukončením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z uzavřených kupních smluv. Kupující není oprávněn používat webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího způsobem, jež by mohl mít negativní vliv na provoz internetového obchodu prodávajícího.
 5. Kupující užívá webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího na vlastní riziko a bere na vědomí, že fotografie zboží jsou pouze ilustrativní. Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží jsou předmětem příslušných práv prodávajícího, případně jiných osob, z duševního vlastnictví; kupující se zavazuje zdržet se nedovolených zásahů do takových práv.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo ukončit přístup kupujícího k webovému rozhraní internetového obchodu prodávajícího. Není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak nebo nebylo-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, probíhá korespondence mezi prodávajícím a kupujícím elektronickou poštou (e-mailem). Kupujícímu je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo osobním účtu. Prodávajícímu je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou výše v tomto bodu XI.. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty.

 

Toto znění obchodních podmínek je účinné ode dne 11.listopadu 2022.

 

XII. Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávající společností ŘEMPO lípa s.r.o., IČ: 22792660 dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé.

Tento reklamační řád upravuje rozdílně práva a povinnosti z vadného plnění pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“) a rozdílně pro osoby fyzické či právnické osoby podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „ kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Pokud tyto podmínky reklamačního řádu upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“.

Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem ohledně práv z vadného plnění, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku.

Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přiložen dodací list nebo faktura, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list. Při reklamaci vady výrobku je kupující povinen prokázat, že je oprávněn uplatňovat reklamaci, proto prodávající doporučuje pro urychlení a zjednodušení reklamačního řízení předložit řádně vyplněný dodací list nebo fakturu, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list. Pokud výrobce přikládá k výrobku svůj záruční list, doporučuje prodávající současné předložení originálního záručního listu výrobce.

II. Převzetí zboží

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží. Pokud kupující zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list s čísly výrobků, je povinen ihned prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit prodávajícímu.

III. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že v době, kdy kupující spotřebitel zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a není-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím spotřebitelem nemá výše uvedené vlastnosti, má kupující spotřebitel právo i na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

IV. Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. Kupující spotřebitel má v tomto případě práva dle čl.III. tohoto řádu.

Právo kupujícího podnikatele z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží zakládá vada, kterou má zboží v době převzetí zboží, byť se projeví později, a vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Prodávající podnikatel je povinen oznámit vady bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let.

Pokud je na faktuře, na které je uvedeno, že zároveň slouží jako dodací a záruční list nebo na dodacím listu nebo na obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, vztahuje se na zboží záruka za jakost se záruční dobou odpovídající uváděné době použitelnosti.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Pokud vada představuje podstatné porušení smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b) na odstranění vady opravou zboží,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího odstavce.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující spotřebitel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

V. Uplatnění a vyřízení reklamace

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle, ihned po zjištění vady. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Pokud je v dodacím listu nebo na faktuře uvedena třetí osoba k opravě zboží, která je v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším, uplatňuje kupující reklamaci u této třetí osoby určené k provedení opravy.

Kupující je povinen při uplatnění reklamace poskytnout veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady, zejména je povinen dodat prodávajícímu kompletní reklamované zboží, včetně příslušenství, které je nezbytně nutné pro posouzení vad zboží. Kupující je při uplatnění reklamace povinen prodávajícímu prokázat, že je oprávněn uplatňovat reklamaci, a to alespoň předložením kopie dokladu o zakoupení zboží (faktury) nebo jiným věrohodným způsobem. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby zboží bylo dodáno v původním obalu, který zajistí bezpečnost zboží po dobu přepravy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy je projev vůle uplatnit práva z vadného plnění doručen prodávajícímu. Reklamační list musí obsahovat jméno kupujícího a jeho adresu, telefonické spojení, datum převzetí zboží kupujícím, označení zboží, reklamované množství, popis vady a návrh na vyřízení reklamace.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

- je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

- jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,

- vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

- je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

- vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží, je vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena v případě kupujícího spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a v případě kupujícího podnikatele nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace, ledaže se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění oprávněné

reklamace, přičemž tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné, jedná se zejména o poštovné na zaslání reklamace. Právo na náhradu musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od obdržení oznámení o jejím vyřízení. O vyřízení reklamace bude kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci v této lhůtě, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu skladné ve výši 25,- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do 6 měsíců ode dne, kdy byl informován o vyřízení reklamace, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

VI. Závěrečné ustanovení

Vzájemné spory mezi kupujícím a prodávajícím řeší obecné soudy. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) NOZ a § 14 a § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů prodávající sděluje, že kupující spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Toto znění reklamačního řádu je účinné od 11.11.2022. Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu.

Formulář k odstoupení od kupní smlouvy (pdf)

Čekejte prosím...